Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιτυχόντων και απορριφθέντων της πράξης «Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των υποβαλλόμενων ενστάσεων