Έγκριση από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη της Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) της Χωρικής Αρχής του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), με τίτλο «Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων»

Alt
17 Δεκ 2023 6:42 PM

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) της Χωρικής Αρχής του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), με τίτλο «Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων» και προϋπολογισμό Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 25.000.000 €. (με δυνατότητα υπερδέσμευσης έως 30%.)

Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο των Προτεραιοτήτων 1 και 5 και από το Ε.Κ.Τ.+ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +) στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4B του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.


 

 

Σχετικό Αρχείο : Απόφαση με ΑΔΑ