Νομικό Πλαίσιο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΑΡΘΡΑ 245-250 Ν.3463/2006)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 1215/Β'/06-04-2017)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΥ.Δ.Ν.Α. (ΦΕΚ 4753/Β'/29-12-2017)

Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, με τίτλο «Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.+

Ορισμός της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 και ανάθεση καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 για τη διαχείριση Πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, με τίτλο «Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων» του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027