Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση της ΟΧΕ ΣυΔΝΑ

ΠΟΛΙΤΕΣ – ΦΟΡΕΙΣ
Συμμετέχω ενεργά στον σχεδιασμό του νέου ΕΠ Αττική 2021 – 2027, αναγνωρίζοντάς τη κρισιμότητα και τη χρησιμότητα της διαδικασίας της ανοιχτής διαβούλευσης