Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με Άξονα προτεραιότητας: 02 «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ» ο οποίος Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Δευτέρα, Μάρτιος 16, 2020
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon ΩΜΘ246ΜΟΞ9-ΕΨΛ_ΣΥΔΝΑ12.pdf
Επισυναπτόμενα: Αρχείο ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΥΔΝΑ12.rar