ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΔΝΑ

Με την υπ’ αρ. 630/28-02-2018 (ΑΔΑ: 6Β2Ν7Λ7-ΠΥΧ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)” με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων», προϋπολογισμού Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 35.416.200,00€.

Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητάς 1,2,3,4,5,6,10,11 και 12, καθώς και από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 8, 9 και 13 του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020».

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία των Δήμων Καλλιθέας, Π. Φαλήρου και Αλίμου.

Η στρατηγική των τριών (3) Δήμων του νότιου τομέα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δικτύου δραστηριοτήτων με επίκεντρο τους τομείς τουρισμού – πολιτισμού και στόχο την μέγιστη δυνατή διάχυση των ωφελειών που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, που συνιστά πόλο εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, συνδυαστικά με τον Φαληρικό Όρμο.
Στρατηγικός στόχος, μέσα από την ανάπτυξη του δικτύου τουρισμού – πολιτισμού είναι η αειφόρος ανάπτυξη της ΠΠ και η μέγιστη δυνατή διάχυση των ωφελειών με παράλληλη ενίσχυση της υπερτοπικής λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ, που προσδιορίζεται ως πόλος διεθνούς και εθνικής εμβέλειας, συνδυαστικά με τον Φαληρικό Όρμο. Επισημαίνεται ότι η μέχρι σήμερα ανάπτυξη και λειτουργία του Φαληρικού Όρμου, δεν έχει σημαντική επίπτωση ούτε στην τοπική οικονομία, ούτε και στην λειτουργία της αστικής περιοχής. Στη λογική αυτή, βασικές συνιστώσες του στρατηγικού στόχου για αειφόρο ανάπτυξη είναι η βιώσιμη ανάπτυξη σε όρους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, η αξιοβίωτη ανάπτυξη σε όρους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς και η δίκαιη ανάπτυξη σε όρους κοινωνικούς και οικονομικούς.

Σχετικά Αρχεία:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΑ ΣυΔΝΑ