Περιγραφή - Τίτλος: Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Τρίτη, Δεκέμβριος 15, 2020
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon ΨΗΔΘ46ΜΟΞ9-ΧΗΓ_ΣΥΔΝΑ8.pdf