Υποβολή αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» (ΣυΔΝΑ 9)