ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ MIS 5070967 Πρόσκληση του Β’ κύκλου, Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων

Alt
17 Ιουν 2022 11:08 AM

Πρόσκληση Β’ κύκλου , “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων” εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 166 ωφελούμενους, για συμμετοχή στο έργο : “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις”, της πράξης με MIS: 5070967 

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής 20/06/2022 , λήξη υποβολής αιτήσεων 15/07/2022.

πληροφορίες στην ιστοσελίδα  https://sydna.saronis.gr