Ενημερωτικό Δελτίο – Newsletter (Μάιος 2022) για το έργο: «Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας»