ΣΥΔΝΑ5

Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με Άξονα Προτεραιότητας: 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Υποδομή για παιδιά και νέους με νοητική στέρηση και αυτισμό»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Τετάρτη, Απρίλιος 20, 2022
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon 98ΜΠ46ΜΟΞ9-17Χ ΣΥΔΝΑ5.pdf