ΣΥΔΝΑ10

Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με Άξονα Προτεραιότητας: 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Τετάρτη, Απρίλιος 20, 2022
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon ΡΕΘΥ46ΜΟΞ9-3Η3 ΣΥΔΝΑ10.pdf