ΣΥΔΝΑ8

Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Τετάρτη, Απρίλιος 20, 2022
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon 64ΕΩ46ΜΟΞ9-ΕΑΤ ΣΥΔΝΑ8.pdf