Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» με άξονα προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Πέμπτη, Μάρτιος 5, 2020
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon ΩΥ4846ΜΟΞ9-80Θ_ΣΥΔΝΑ8.pdf
Επισυναπτόμενα: Αρχείο ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΥΔΝΑ8.rar