Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με Άξονα προτεραιότητας: 02 «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ» ο οποίος Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας».
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Τρίτη, Φεβρουάριος 4, 2020
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon 9ΦΨ446ΜΟΞ9-ΓΚΟ_ΣΥΔΝΑ11.pdf
Επισυναπτόμενα: Αρχείο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ.rar