Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» με άξονα Προτεραιότητας: 08 «Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Παρασκευή, Ιανουάριος 24, 2020
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon 6ΝΤ946ΜΟΞ9-Ω5Θ_ΣΥΔΝΑ9.pdf
Επισυναπτόμενα: Αρχείο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ.rar