Περιγραφή - Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Τρίτη, Οκτώβριος 29, 2019
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon 67Ψ246ΜΟΞ9-Ψ1Ω_ΣΥΔΝΑ6.pdf
Επισυναπτόμενα: Αρχείο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ