Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Τετάρτη, Δεκέμβριος 8, 2021
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon Ψ1ΧΣ46ΜΟΞ9-ΕΑΒ ΣΥΔΝΑ13 ΤΡΟΠ.pdf