Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας: 02 «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανοικτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Δευτέρα, Μάιος 24, 2021
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon 6ΩΘΠ46ΜΟΞ9-ΔΤΡ_ΣΥΔΝΑ18.pdf
Επισυναπτόμενα: Αρχείο ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΥΔΝΑ18.rar