Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας: 05 «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά μήκος ρεμάτων».
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 4, 2020
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon Ω14Δ46ΜΟΞ9-ΤΡ9_ΣΥΔΝΑ14.pdf
Επισυναπτόμενα: Αρχείο ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΥΔΝΑ14.rar