ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)

• ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

• ΕΝΤΑΞΕΙΣ

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συστήνεται με ΦΕΚ ο Σύνδεσμος Δήμων (Ν.Π.Δ.Δ.) του άρθρου 245 ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)». Στον σύνδεσμο συμμετέχουν οι κάτωθι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας του Νότιου Τομέα Αττικής:

Δήμος Καλλιθέας

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Δήμος Αλίμου

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η κοινή ανάπτυξη των Δήμων του παραλιακού μετώπου και των Δήμων της περιοχής, η περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση τους, λόγω και της αυξημένης προσέλευσης πολιτών απ’ όλη την Αττική για επίσκεψη στην παραλία και στους χώρους και τις εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Κωδικός Πρόσκλησης: ΣυΔΝΑ5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποδομή για παιδιά και νέους με νοητική στέρηση και αυτισμό»


Συνημμένα

Κωδικός Πρόσκλησης: ΣυΔΝΑ4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 08 «Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας»


Συνημμένα

Κωδικός Πρόσκλησης: ΣυΔΝΑ2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας»


Συνημμένα

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ΕΝΤΑΞΕΙΣ